Booz Allen Achieves AWS APN Security Competency Status